Home » Tehnički deo » Standardi » Standardi dimenzija kormana bicikala

Standardi dimenzija kormana bicikala

Ovaj članak objasniće standarde dimenzija kormana bicikala, u smislu prečnika prihvata kormana na luli, kao i na delu gde se montiraju ručke (i traka kormana kod drumskih kormana). Ostale dimenzije drumskih kormana date su u članku o geometriji drumskih kormana, dok su osnovne stvari u vezi ravnih kormana opisane u članku o podešavanju MTB (ravnog) kormana.


1. Merenje važnih prečnika

Ukoliko se traži odgovarajući korman spram lule koja se već poseduje, pogledati standardne dimenzije lula. Za merenje samog kormana, važno je izmeriti dva prečnika: prečnik kormana na mestu prihvata lule i prečnik na prihvatu ručki. Slika 1 pokazuje kako izmeriti prečnik prihvata lule na ravnom i drumskom kormanu.


Merenje druge važne dimenzije, prečnika ručki (rukohvata), prikazano je na slici 2.


Slike 1 i 2 sve govore, bez potrebe za dužim objašnjavanjem. Sledi pregled standardnih dimenzija.


2. Standardne dimenzije (prečnici) kormana bicikala

2.1. Standardni prečnici prihvata lule kormana

Aktuelni standardi za prečnik prihvata lule su dati u tabeli 1:

TABELA 1 
Prečnik prihvata kormana – merne jedinice: milimetri (inči) Naziv standarda
22,2 (7/8″)za čelične kormane starih BMX i MTB bicikala.
23,8 (15/16″)Zastareli britanski standard, uobičajen na starim britanskim biciklima sa tri brzine u glavi
25Zastareli francuski standard
25,4 (1″)Standardna ISO veličina, česta na biciklima s kraja 20. veka
26Italijanski standard za drumske bicikle (i kormane). Zastareo
27Titan – zastero standard
31,7-31,8  – u zavisnosti od toga kako koji prozivođač zaokruži meru u inčima koja je (1 1/4″)Savremeni „oversized“ standard
35 (1 3/8″)Easton standard

2.2. Standardni prečnici rukohvata kormana

Ovde postoje samo dva aktuelna standarda:

  • Kod ravnih kormana, prečnik je 22,2 mm (7/8″).
  • Kod drumskih (“drop”) kormana, prečnik rukohvata je 23,8 mm (15/16″).


2.3. Pregled svih (i zastarelih) standarda dimezija kormana

Tabela 2 daje pregled svih standarda dimenzija kormana, uz kratko objašnjenje svakog.

TABELA 2  
Prečnik prihvata lulePrečnik rukohvataObjašnjenje standarda
mm (inči)mm (inči) 
22,2  (7/8)22,2  (7/8)Uglavnom čelični kormani BMX i starih planinskih bicikala.
23,8  (15/16)22,2  (7/8)Zastareli standard britanskih 3-brzinaca, takođe prisutan na starim britanskim drumskim kormanima.
2523,5Zastareli francuski standard.
25,4  (1)22,2  (7/8)Standardna I.S.O. veličina, prisutna na mnogim biciklima sa ravnim kormanom. Danas uglavnom prisutna kod jeftinijih modela.
25,4  (1)23,8  (15/16)Standardna I.S.O. veličina, prisutna na mnogim drumskim biciklima sa kraja XX veka. Danas ređe prisutna, uglavom kod jeftinijih modela.
25,823,8  (15/16)Nezvanična “među-veličina” koju su neki italijanski proizvođači pravili kako bi se mogla koristiti i sa ISO (25,4 mm) i sa italijanskim (26 mm) standardom lula.
2623,8  (15/16)Stari italijanski standard za drumske kormane.  Ponekad nazivan i “drumskim” standardom.
26,423,8  (15/16)Stari Cinelli standard za drumske kormane. Prešli su na 26 mm 1998. godine.
2723,8  (15/16)Titan – zastareo drumski standard.
31,8  (1 1/4)22,2  (7/8)Savremeni “oversized” standard za ravne kormane.
31,8  (1 1/4)23,8  (15/16)Savremeni “oversized” standard za drumske kormane.
35  (1 3/8)22,2  (7/8)Easton standard – za planinske bicikle ravnog kormana

Povezan članak – Standardi dimenzija lula kormana bicikala:

Standardi dimenzija lula kormana bicikala
Standardi dimenzija lula kormana bicikala

Komentiraj

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


Google izbor sadržaja: