Achtung, achtung! :)

27. jula 2024. (ili 28, u zavisnosti od vaše vremenske zone), planira se održavanje hosting servera i sajt neće raditi normalno. Trebalo bi da prekid bude kraći od 8 sati.

Relja

KRENITE odavde

Linija lanca bicikla (eng. chainline)

Ovaj članak objašnjava šta je to linija lanca bicikla (eng. chainline). Zašto je važna? Kako se meri? Kako podesiti “pravu” liniju lanca?

Sadržaj:

 1. Šta je to linija lanca bicikla (eng. chainline)?
 2. Zašto je važna linija lanca bicikla?
 3. Merenje zadnje linije lanca
  3.1. Merenje prednje linije lanca
  3.2. Merenje zadnje linije lanca
  …..3.2.1. Linija lanca offset ramova
 4. Kako podesiti liniju lanca?
  4.1. Podešavanje prednje linije lanca
  ….4.1.1. Linija lanca za 1x pogone
  4.2. Podešavanje zadnje linije lanca
 5. Namerne nesavršenosti
 6. Dodatak – dužine patrona pogona sa osovinom
 7. VIDEO: Šta je linija lanca i kako se meri
 8. Tabela linija lanaca


1. Šta je to linija lanca bicikla (eng. chainline)?

Definicija: linija lanca je rastojanje između sredine (snop/ova) lančanika i uzdužne ose bicikla. Objašnjeno je na običnom srpskom u ovom članku.  🙂

Sredina prednjeg lančanika i zadnjeg zupčanika treba da budu podjednako odmaknuti od uzdužne ose rama bicikla. Tada lanac ide potpuno pravo od prednjeg, ka zadnjem delu bicikla. Kod bicikala sa više brzina, definicija je ista, s tim što se meri sredina skupa prednjih lančanika i zadnjih zupčanika. Slika bolje objašnjava:

Linija lanca bicikla sa jednom brzinom. Prednji i zadnji zupčanik su podjednako odmaknuti od centralne ose bicikla. Lanac od prednjeg do zadnjeg ide savršeno pravo, paralelno sa uzdužnom osom bicikla.
Linija lanca bicikla sa jednom brzinom.
Prednji i zadnji zupčanik su podjednako odmaknuti od centralne ose bicikla.
Lanac od prednjeg do zadnjeg ide savršeno pravo, paralelno sa uzdužnom osom bicikla.

Slika 1

Double (up) and triple (down) chainring multi speed bicycle chainline. When measuring, the middle of the sprocket set is taken as a reference.
Linija lanca bicikla s više brzina sa dva (gore) i tri (dole) lančanika.
Pri merenju uzima se sredina snopa prednjih lančanika i sredina snopa zadnjih zupčanika.

Slika 2

– Sadržaj –


2. Zašto je važna linija lanca bicikla?

Kod bicikla sa jednom brzinom (po jedan zupčanik napred i nazad), odgovor je očigledan – što praviji lanac, to se manje haba i manje otpora pruža pri pedalanju. Takođe, manja je šansa da spadne lanac, kada nije ukošen.

Za bicikle sa više brzina (više zupčanika) odgovor je za nijansu komplikovaniji. Tu lanac često bude malo ukošen, kada se menjaju brzine. Ipak, ako sredina prednjih lančanika ne stoji naspram sredine zadnjih lančanika, onda će pri određenim kombinacijama lanac biti previše ukošen. Slika ispod objašnjava bolje:

Dobra (gore) i loša (dole) linija lanca.
Dobra (gore) i loša (dole) linija lanca.

Slika 3

Gornja polovina slike broj 3: sredina snopa zupčanika se poklapa sa sredinom prednjeg lančanika. Ni u jednoj kombinaciji lanac nije previše iskošen (zelene linije).

Donja polovina: lančanik stoji previše ka spolja u odnosu na sredinu snopa zupčanika. Zbog toga, u najvećoj brzini (plava linija), lanac je gotovo prav, ali u najnižem stepenu prenosa (crvena linija), lanac je previše iskošen – što dovodi do bržeg habanja lanca i zupčanika, kao i do veće buke i manje mehaničke efikasnosti celog sistema.

Za dubl pogone, sredina između prednjih lančanika treba da se poravna sa sredinom snopa zadnjih zupčanika. Kod tripla – srednji lančanik se poravnava sa sredinom snopa zupčanika. Ovo je prikazano na slici 2.

– Sadržaj –


3. Kako se meri linija lanca?

3.1. Merenje prednje linije lanca

Može jednostavno, lenjirom:

Merenje prednje linije lanca lenjirom.
Merenje prednje linije lanca lenjirom.

Slika 4

Tehnički preciznija metoda bila bi:

 • izmerite širinu vertikalne šipke rama (cevi sedla) i širine (snopa) prednjeg lančanika šublerom (kljunastim pomičnim merilom). Pod snopom se misli na ukupnu širinu dva, ili tri lančanika, ako je pogon dubl, ili tripl.
 • izmerite rastojanje od vertikalne šipke rama do kraja najvećeg lančanika.
 • saberite izmereno rastojanje sa polovinom širine vertikalne šipke rama i onda oduzimanje polovinu širine (snopa) prednjeg lančanika.
Merenje prednje linije lanca. 44/2 + 29 -(9,8/2)
Merenje prednje linije lanca.
44 / 2
+ 29
– (9,8 / 2)

Slika 5

Na primeru sa slike 5, linija lanca bila bi:
44 / 2 + 29 – (9,8 /2) =
= 22 + 29 – 4,9 = 46,1 mm

– Sadržaj –


3.2. Merenje zadnje linije lanca

Izmeri se širina zadnje nable. OLD (eng. over locknut distance).

Merenje širine zadnje nable od jednog do drugog locknuta
Merenje širine zadnje nable od jednog do drugog locknuta

Slika 6

Ne meri se cela dužina osovine, već samo do unutrašnjih šrafova koji zabravljuju same ležajeve nable. Kod nabli sa punom osovinom, spoljni šrafovi koji fiksiraju točak se zanemaruju (najbolje skinuti ih skroz pri merenju). Meri se samo širina nable koja naleže na unutrašnji zid zadnje viljuške pri montiranju točka.

Većina modernih zadnjih MTB nabli je (OLD) širine 135 mm, dok su drumske 130 mm. Starije drumske nable su 126 mm, dok su prastare i nable bicikala sa jednom brzinom od 110 do 120 mm širine.

Pomoću slike se procedura lakše objasni:

Merenje zadnje linije lanca
Merenje zadnje linije lanca

Slika 7

 • Prvo se izmeri a), kako je već objašnjeno u tekstu iznad.
 • Zatim se meri b) – od locknuta nable do početka najmanjeg zupčanika. Meriti baš do samog tela zupčanika, ne do šrafa koji utvrđuje zupčanik.
 • Na kraju se meri c) – od početka najmanjeg, do kraja najvećeg zupčanika

Zadnja linija lanca = (a / 2)  – ( (c/2)  +  b )

Na primer: ako je a = 135 mm, b = 4 mm, c = 35,4 mm
Linija lanca = (135 / 2) – ( (35,4 / 2) + 4)
= 67,5 – ( 17,7 + 4)
= 67,5 – 21,7
= 45,8 mm

– Sadržaj –


3.2.1. Linija lanca offset ramova

Kod offset ramova, treba samo dodati offset na dobijen rezultat linije lanca (kako sam objasnio u odeljku 3.2).

Proizvođači offset ramova obično navode podatak o “smaknutosti” (offset-u) rama – to je teško precizno izmeriti samostalno.

– Sadržaj –


4. Kako podesiti liniju lanca?

Pod podešavanjem linije lanca, misli se na usaglašavanje prednjih i zadnjih zupčanika, tako da im sredine budu poklopljene, kao što je prikazano na slikama 1 i 2. Dakle, prednja linija lanca (merenje objašnjeno u paragrafu 3.1.) i zadnja linija lanca ( 3.2.) treba da budu iste.

Pri tom se zadnji zupčanici obično uzmu kao fiksna vrednost, pa se njima prilagođava položaj prednjih lančanika. Taj slučaj biće prvo objašnjen, pod 4.1.


4.1. Podešavanje prednje linije lanca

 • Kod nekih lančanika gde postoji samo jedan, mogu se dodati spejseri između lančanika i njegovog nosača, kako bi se sam lančanik odaljio. Ako se lančanik želi primaći, može se montirati sa unutrašnje strane nosača i, po potrebi, isto fino podesiti spejserima, kako je prikazano na slici 8:
Montiranje lančanika sa unutrašnje strane uz dodavanje spejsera da se pomeri još bliže ka unutra.
Montiranje lančanika sa unutrašnje strane uz dodavanje spejsera da se pomeri još više ka unutra.

Slika 8

 • Kod tripl pogona, može se skinuti najmanji, ili najveći lančanik (ili samo podesiti menjač tako da se jedan od njih nikad ne koristi) i na taj način dobiti praktično dubl pogon, sa podešenom linijom lanca prema potrebi.
 • Može se dodati spejser između desne šolje patrone pogona i rama, kako bi se osovina i lančanici pomerili više ka spolja.
 • Može se uzeti pogon sa dužom, ili kraćom osovinom kod pogona sa četvrtkom i Octalinkom, kako bi se lančanici pomerili ka spolja, ili ka unutra. Pri stavljanju patrone sa kraćom osovinom, proveriti da kurble ne stoje preblizu ramu i kače ga.
 • Zamena pogona za neki koji ima više isturene, ili više uvučene lančanike.

Važno je voditi računa o tipu prednjih lančanika (tj. pogona) koji se koriste. Kod pogona sa osovinom na četvrtku ovo je naročito izraženo. Neki lančanici će na istoj dužini osovine stajati više ka spolja, neki više ka unutra. Ovo utiče na izbor optimalne dužine osovine pogona. Neki proizvođači pogona (i patrona) daju podatak o potrebnoj dužini osovine spram željene linije lanaca, dok je kod drugih potrebno probati pa videti koja dužina odgovara.

– Sadržaj –


4.1.1. Linija lanca za 1x pogone

Kod 1x pogona, optimalno je da prednja linija lanca bude za oko 2 mm veća (više ka spolja) u odnosu na zadnju liniju lanca.

Ovo je poželjno kako bi se izbeglo češanje lanca na zadnjim lančanicima (pošto se 1x pogoni obično kombinuju sa kasetama koje imaju ogromne lančanike i velike razlike u veličini između dva susedna lančanika).

– Sadržaj –


4.2. Podešavanje zadnje linije lanca

Podešavanje zadnje linije lanca postiže se preraspodelom spejsera na zadnjoj osovini.

 • Spejseri sa desne strane se prebacuju na levu da bi se zupčanici pomerili ka spolja.
 • Spejseri sa leve strane se prebacuju na desnu da bi se zupčanici pomerili ka unutra.

Važno je obratiti pažnju na to da ovaj zahvat utiče na:

 • Mesto preostalo za zupčanike u ramu (može se desiti da češu ako se skine previše spejsera sa desne strane).
 • Poravnatost diska – proveriti da li čeljusti disk kočnica mogu da se pomere lateralno dovoljno da prate premeštanje spejsera. Ako se sa leve strane doda spejser, čeljust se mora pomeriti ka unutra. Ako se oduzme, čeljust mora ići malo ka spolja.
 • Centriranost felne – felna više neće biti u sredini rama i mora se docentrirati. Ako se doda spejser sa leve strane, leve žbice se moraju dotegnuti da vrate felnu u sredinu. Ako se spejser dodaje sa desne strane, desne žbice se moraju dotezati.
Osovina sa konusima (cone), locknutima i spejserima. Sa svake strane mora ostati barem jedan konus i locknut, dok se spejseri mogu premeštati u izvesnoj meri.
Osovina sa konusima (cone), locknutima i spejserima.
Sa svake strane mora ostati barem jedan konus i locknut, dok se spejseri mogu premeštati u izvesnoj meri.

Slika 9

Može se kombinovati i odstranjivanjem jednog širokog spejsera i stavljanjem užeg, sa neke stare osovine, pa dodavanjem trećeg, užeg spejsera sa kontra strane, kako bi ukupna širina korištenih spejsera ostala ista.

Podešavanje linije lanca pomoću zadnje osovine je dosta zahtevan, komplikovan zahvat, koji nije preporučljivo raditi ako je ikako moguće postići zadovoljavajuću liniju lanca podešavanjem prednjih lančanika. Često je bolje ostaviti nesavršenu liniju lanca, nego petljati sa spejserima zadnje nable.

– Sadržaj –


5. Namerne nesavršenosti

Lično često koristim najveći lančanik na pogonu, najveći deo vremena. Volim podesiti liniju lanca da prednji lančanici budu više uvučeni ka unutra, nego što je optimalno. To dovodi do nešto ukošenijeg lanca kada se vozi na najmanjem lančaniku napred, ali tamo gde vozim većinu vremena, lanac stoji pravije, nego što bi sa savršenom linijom lanca.

Pravilo i sigurnije je postaviti liniju lanca da bude kako je preporučeno, ali ko zna tačno šta hoće i šta radi, može se igrati sa podešavanjem linije lanca. Naravno, to ima i svoje rizike, posledice, kako je prikazano na slici 10:

Ako je prednja linija lanca uža od zadnje, može se desiti da lanac, dok je na manjem lančaniku, češe o veći lančanik i pri manjoj ukočenosti.
Ako je prednja linija lanca uža od zadnje, može se desiti da lanac, dok je na manjem lančaniku, češe o veći lančanik i pri većoj, ili manjoj ukošenosti.

Slika 10

Bitna napomena: pri eksperimentisanju sa namernim “promašivanjem” idealne linije lanca kod prednjeg pogona sa menjačem, treba voditi računa i o tome da menjač ima dovoljan hod ka unutra, ili ka spolja (zavisi na koju stranu se “pretera”) da može obuhvatiti lančanike. Ako se lančanici pomere previše ka spolja, menjač možda neće moći da “izađe” dovoljno da prebaci lanac na najveći lančanik i obrnuto – ako se lančanici nameste preblizu ramu, menjač možda neće moći da se pomeri toliko ka ramu (fizički, čak i sa skroz opuštenom sajlom i graničnicima) da prebaci lanac na najmanji lančanik.

Takođe, treba paziti da rastojanje leve i desne kurble od rama ne bude baš previše različito, kako ne bi smetalo udobnosti u vožnji.

– Sadržaj –


6. Dodatak – dužine patrona pogona sa osovinom

Mere osovine kod patrona sa ugrađenom osovinom (četvrtka i Octalink su najrasprostranjenije) obeležene su na slici 11:

a) Dužina cele osovine d) Dužina sa desne strane (strane pogona) s) Širina unutar školjke rama n) Dužina sa leve strane
a) Dužina cele osovine
d) Dužina sa desne strane (strane pogona)
s) Širina unutar školjke rama
n) Dužina sa leve strane

Slika 11

Mera d) se uzima od unutrašnje strane proširenja na kraju navoja patrone, koje naleže na spoljnu stranu školjke kada se patrona sa te strane uvrne do kraja u ram. Desna strana se uvek uvrće do graničnika.

Tabela 1 pokazuje mere nekih postojećih modela patrona sa četvrtkom:

Neke tipične vrednosti. Čisto kao vodič kako se kreću i šta treba meriti.

Neke tipične vrednosti.
Čisto kao vodič kako se kreću i šta treba meriti.

a) Dužina cele osovine
d) Dužina sa desne strane (strane pogona)
s) Širina unutar školjke rama
n) Dužina sa leve strane

Tabela 1

Kod Shimano patrona pogona na četvrtku sa Shimano pogonima, optimalne dužine osovine su obično (ne uvek, najbolje je montirati pa premeriti):

 • 110 mm za pogone sa jednim lančanikom (single-speed i 1x).
  Npr: 110 mm će dati prednju liniju lanca od 46 mm; 113 će dati 48 mm, a 117 celih 50 mm
 • 110 do 113 mm za dubl pogone (sa dva lančanika).
 • 122.5 (122 ~ 123) mm za MTB tripl pogone (sa tri lančanika).
  Nekad, u zavisnosti od zadnje linije lanca, dužina osovine od 117 mm može bolje odgovarati.

Shimano obično navodi na papiru u kutiji sa novim pogonom (na četvrtku i Octalink) koji model patrone pogona (i koja dužina osovine) daje koliku liniju lanca sa tim konkretnim pogonom. Kada ovoga nema, ostaje da se proba sa različitim dužinama osovina.

– Sadržaj –


7. VIDEO: Šta je linija lanca i kako se meri

Video demonstracija merenja linija lanca – sa objašnjenjem šta je to i zašto je važno:

Šta je to linija lanca bicikla i zašto je važna?
Video: šta je to linija lanca i kako se meri

– Sadržaj –


8. Tabela linija lanaca

Pitanje na BikeGremlin forumu u vezi linije lanca (na engleskom) inspirisalo me je da konačno napravim ovu tabelu. Tablea (tačnije lista) bi trebalo da vam pomogne videti okvirne vrednosti kada kupujete nove delove, ili sklapate kompletan bicikl.

 • Jedna brzina & fiksi: 40,5 (stari bicikli sa 110 mm razmakom prihvata zadnjeg točka) do 42 mm (noviji bicikli sa 120 mm razmakom dropova)
 • Drumski dubl: 43,5 mm
 • Drumski tripl: 45 mm
 • MTB tripl: 47,5 do 50 mm
 • 1x za 135 mm QR, ili 142 mm “thru-axle” zadnjim dropovima, kao i BOOST 148 mm ramovi: 52 mm
 • 1x za BOOST 148 mm zadnje dropove, koji omogućavaju montiranje veoma širokih guma: 55 mm
 • 1x Super-BOOST 157 mm ramovi: 56,5 mm
 • Tandem bicikli: 60 mm
 • Fat bicikli sa 170 mm razmakom zadnjih dropova: 66 mm
 • Fat bicikli sa 190 mm razmakom zadnjih dropova (i gumama do 4.8″ širine): 76 mm
 • Linija lanca Rohloff nabli sa brzinama (link ka zvaničnom sajtu, na engleskom).

Povezan članak – Pristup servisiranju bicikla:

Prvi koraci (pristup) u servisu bickla
Prvi koraci (pristup) u servisu bickla

– Sadržaj –

Postojeći komentari (pitanja i odgovori) postavljeni ispod ovog članka, premešteni su u ovu temu BikeGremlin foruma:
https://www.bikegremlin.net/threads/linija-lanca-bicikla-eng-chainline-komentari-clanka.190/

9 misli o “Linija lanca bicikla (eng. chainline)”

Komentari su zatvoreni.


Molim Vas da koristite BikeGremlin.net forum za sva pitanja i komentare.

Ako ste primetili neku grešku u članku, ili informacije koje nedostaju - molim Vas da mi na to skrenete pažnju komentarom na BikeGremlin forumu.
Na forumu možete pisati anonimno (stavite bilo koje ime/nadimak pri registraciji), ali mislim da je dobro da sve dopune i ispravke članaka budu javno dokumentovane (čak i ako njihov autor izabere da ostane anoniman).

Skip to content